Inovácie a udržateľnosť

Výskum a vývoj sú jedny z našich kľúčových aktivít. Inovatívne postupy uplatňujeme nielen pri neustálom vývoji optimalizovaných polymérných materiálov, ale veľký dôraz je kladený aj na recyklované materiály a možnosti uplatnenia recyklátov v priemyslovej praxi.

Vďaka tomu získava spojenie inovácie a udržateľnosť úplne iný rozmer.

Špecializované laboratórium

Samostatné vývojové oddelenie disponuje spracovateľským laboratóriom s pokročilým zázemím, ktoré umožňuje pracovať so širokou škálou termoplastických materiálov.

 

Vývoj materiálov na mieru

V rámci aplikovaného výskumu sa zaoberáme modifikáciou a úpravou vlastností termoplastických kompaundov a pokročilých kompozitných systémov.

 

Zákazková výroba a testovanie

Pre našich zákazníkov realizujeme malosériovú zákazkovú výrobu pre nízko-objemové projekty s využitím vysoko špecializovaných materiálov.

Výskum a spolupráce

Zameriavame sa na pokročilé materiály s vysokým potenciálom uplatnenia v plastikárskom priemysle. Spolupracujeme s výskumnými inštitúciami a univerzitami. Venujeme sa recykovaným materiálom.

Špeciálne laboratórium

Naše R&D oddelenie disponuje pokročilým poloprevádzkovým dvojšnekovým kompaunderom s variabilnými možnosťami dávkovania aditív a plnív, a to v akejkoľvek forme.

Neoddeliteľnou súčasťou je aj analytické laboratórium, kde vykonávame hodnotenie materiálneho a chemického zloženia termoplastov a ich prímesí, fyzikálno-chemické testy materiálov a hodnotenie degradácií termoplastov.

Veľmi úzko spolupracujeme s akreditovaným laboratóriom Testpolymer EU s.r.o., ktorá nám poskytuje meranie širokého spektra materiálových skúšok.

Naším primárnym cieľom je efektívny materiálový a technologický rozvoj aplikovateľný priamo do priemyslovej praxe.

Neoddeliteľnou súčasťou našej práce je dôraz na využitie recyklovaných surovín a ich zhodnocovania v rámci spracovateľského reťazca.

Vývoj materiálov na mieru

Nami vyvíjané materiály nájdu uplatnenie v špeciálnych a technicky náročných aplikáciách naprieč priemyselným spektrom.

Pomocou cielených aditivácií a materiálových modifikácií upravujeme materiály z pohľadu retardácie horenia, odformovania, zlepšovania stability voči chemickým a fyzikálnym javom a iných procesných, reologických, vzhľadových, mechanických a fyzikálne-chemických vlastností.

Vďaka týmto špecifickým úpravám súčasne neustále rozširujeme portfólium produkovaných materiálov.

Súčasne sa zaoberáme aj vývojom materiálových predzmesí (masterbatches) a nastavovaním farebných odtieňov kompaundov na mieru. Veľké úsilie venujeme aj prírodným plnivám a rozvoju kompaundom na báze biopolymérov.

Zákazková výroba a testovanie

Materiály z našej malosériovej produkcie sú využívané v technicky najnáročnejších priemyslových aplikáciách, napr. v elektrotechnike, automobilovom priemysle, leteckej technike alebo v oblasti 3D tlače.

Okrem zákazkovej výroby realizujeme aj zákaznícke testy spracovateľských vlastností, recyklačných testov, analýz degradácie, identifikácie kontaminácie a technologickej skúšky.

Fosforeskujúci kompaundy

Kompaundy na 3D tlač

Vodivé kompaundy

Biopolymerné kompaundy

Kompaundy s retardérmi horenia

Výskumné aktivity a spolupráce s univerzitami

Naši odborníci sa zapájajú do výskumných aktivít na národnej a medzinárodnej úrovni. Spolupracujú ako aj s komerčnou sférou, tak aj s univerzitami a výskumnými inštitúciami.

Vybrané projekty a výskumné granty

Projekt OP PIK INOVACE VII č. CZ.01.1.02/0.0/19_262/0019931, OBDOBIE REALIZÁCIE 2020 – 2022
Spracovanie a využitie uhlíkových recyklátov pri výrobe špeciálnych kompozitov využiteľných predovšetkým v automobilovom a leteckom priemysle.

Projekt TAČT Zéta TJ01000320
Recyklácia odpadových polykarbonátov a vývoj pokročilých termoplastických blendov s podielom polykarbonátov využiteľných v primárnych výrobných aplikáciách.

Projekt MPO č. CZ.01.1.02/0.0/16­_045/0009606
Zhodnocovanie technologických a spracovateľských vlastností odpadových polyolefinov.

Napíšte našim vývojárom

Sme pripravení odpovedať na vaše odborné otázky týkajúce sa nami vyvíjaných a vyrábaných materiálov.